Όροι συμμετοχής

Για το Διαγωνισμό «OPEN CALL»

Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» που εδρεύει στο Ν. Φάληρο του Δήμου Πειραιά στην οδό Εθν. Μακαρίου και Δημ. Φαληρέως αρ. 2 (εφεξής «ΕΤΑΙΡΙΑ») διοργανώνει προωθητική ενέργεια – Διαγωνισμό φωτογραφίας με τίτλο: OPEN CALL (εφεξής «Διαγωνισμός») με τους κατωτέρω αναλυτικούς όρους συμμετοχής και ανάδειξης νικητών.

1 .Οι συμμετέχοντες καλούνται να αποστείλουν πρωτότυπες φωτογραφίες δικής τους λήψεως, που το περιεχόμενο τους θα ανταποκρίνεται στις ακόλουθες θεματικές ενότητες του Διαγωνισμού:

Body Positivity,

Identity,

Togetherness,

Nature

2. Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί το χρονικό διάστημα από την Τρίτη 15/11/2022 και ώρα 12:00 έως και την Πέμπτη 15/12/2022 και ώρα 12:00 κατά τα ειδικότερα οριζόμενα κατωτέρω.

3. Δικαίωμα συμμετοχής στο OPEN CALL, έχουν όλοι όσοι έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) και δεν έχουν υπερβεί το τριακοστό πέμπτο (35ο) έτος της ηλικίας τους. Το προσωπικό της ΕΤΑΙΡΙΑΣ, οι σύζυγοι, οι συγγενείς μέχρι και 2ου βαθμού, καθώς και τα άτομα που στερούνται δικαιοπρακτική ικανότητας (αρ. 128ΑΚ) ή είναι περιορισμένα ικανοί (αρ.129 ΑΚ) δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής.

4. Τα καλύτερα έργα – φωτογραφίες για κάθε μία από τις τέσσερις (4) θεματικές κατηγορίες θα επιλεγούν από μία κριτική επιτροπή που αποτελείται από την ομάδα της Vogue Greece και θα δημοσιευθούν στο τεύχος Φεβρουαρίου του περιοδικού «Vogue Greece», που θα είναι αφιερωμένο στα δημιουργικά ταλέντα 18 – 35 ετών και θα κυκλοφορήσει την Κυριακή 29/1/2023.

5. Όποιος επιθυμεί να συμμετάσχει στο Διαγωνισμό πρέπει:

Α) να λάβει γνώση και αποδεχθεί ανεπιφύλακτα τους όρους του Διαγωνισμού που θα βρει αναρτημένους στο site www.vogue.gr, να συμπληρώσει την Δήλωση συμμετοχής στο Διαγωνισμό, μέσω της πλατφόρμας www.vogue.gr/open-call με τα στοιχεία που του ζητούνται και ειδικότερα το όνομα και επώνυμο, email, χώρα διαμονής, ημερομηνία γέννησης και προαιρετικά ψευδώνυμο και instagram account name και εν συνεχεία να ολοκληρώσει μέσω της ίδιας πλατφόρμας την διαδικασία αποστολής. Ελλιπής συμπλήρωση της δήλωσης συμμετοχής, ή/και μη ορθή, ή μη αληθής συμπλήρωση οποιουδήποτε στοιχείου των συμμετεχόντων, παρέχει δικαίωμα στην ΕΤΑΙΡΙΑ να ακυρώσει τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό.
Η συμπλήρωση της δήλωσης συμμετοχής του Διαγωνισμού από τους συμμετέχοντες συνιστά πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων του Διαγωνισμού, των οποίων οι συμμετέχοντες έλαβαν γνώση προηγουμένως και συνεπάγεται τη συνεπακόλουθη παραίτηση των συμμετεχόντων από κάθε τυχόν αξίωση έναντι της ΕΤΑΙΡΙΑΣ και

Β) να υποβάλει τις φωτογραφίες με τις οποίες επιθυμεί να συμμετέχει στο Διαγωνισμό μέσω φόρμας σε ψηφιακή μορφή στην ίδια ως άνω πλατφόρμα. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετέχουν στον διαγωνισμό με έως τέσσερις (4) φωτογραφίες ο καθένας σε κάθε μία από τις τέσσερις θεματικές ενότητες, δηλαδή έως 16 και για τις τέσσερις θεματικές ενότητες, έως 12 για τις τρεις θεματικές ενότητες κ.ο.κ.

6. Θα γίνονται δεκτές οι φωτογραφίες σε μορφή αρχείου jpeg, jpg, png μεγέθους 300dpi, 44×29 (Landscape), 22×29 (Portrait).
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετέχουν στον Διαγωνισμό και με δικές τους φωτογραφίες αρχείου.
Οι φωτογραφίες θα πρέπει να μην παραβιάζουν διατάξεις της νομοθεσίας, να μην είναι προσβλητικές, ανήθικου περιεχομένου και άσχετες με τις ορισθείσες θεματικές ενότητες, να μην παραβιάζουν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικά σήματα ή άλλα σήματα τρίτων καθώς και να μην προσβάλλουν την προσωπικότητα των εμφανιζόμενων σε αυτές προσώπων, άλλως η ΕΤΑΙΡΙΑ θα έχει το δικαίωμα να τις διαγράφει χωρίς καμία προειδοποίηση. Δεν θα γίνονται δεκτές συμμετοχές με έργα που εμφανίζονται πρόσωπα χωρίς την γραπτή παραχώρηση άδειας χρήσης προς τους φωτογράφους, καθώς και έργα όπου εμφανίζονται πρόσωπα ανηλίκων.
Επίσης, δεν επιτρέπεται η συμμετοχή στο Διαγωνισμό με φωτογραφίες που έχουν τύχει βράβευσης σε άλλους ελληνικούς ή διεθνείς διαγωνισμούς ως την ημερομηνία έναρξης του Διαγωνισμού αλλά και σε οποιοδήποτε χρονικό διάστημα έως την δημοσίευση τους στο περιοδικό, σε περίπτωση ανάδειξης τους.
7. Οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό θα πρέπει να είναι οι μόνοι κάτοχοι των πνευματικών δικαιωμάτων των φωτογραφιών που θα αποστείλουν. Με την υποβολή της συμμετοχής, αυτόματα ο συμμετέχων δηλώνει ότι τα έργα είναι πρωτότυπα, αποτελούν αποκλειστικά δικό του δημιούργημα στο σύνολο των απεικονιζόμενων σε κάθε φωτογραφία στοιχείων, δεν αποτελούν αντικείμενο σύνθεσης όπου έστω και εν μέρει έχουν χρησιμοποιηθεί φωτογραφικά στοιχεία ανήκοντα σε τρίτους, δεν έχουν εκχωρηθεί τα περιουσιακά δικαιώματα κάθε φωτογραφίας σε τρίτο και ότι ο υποβάλλων διατηρεί γενικώς το πλήρες ηθικό και περιουσιακό δικαίωμα επί αυτών.
8. Αποκλείεται πλήρως η συμμετοχή με έργα τρίτων επί των οποίων ο συμμετέχων έχει προβεί σε ψηφιακή ή αναλογική επεξεργασία, σύνθεση, κολλάζ ή άλλη αλλοίωση ή επέμβαση. Στην περίπτωση που αποδειχθεί -έστω εκ των υστέρων και ακόμη και μερική-πατρότητα άλλου δημιουργού και όχι του συμμετέχοντος, η ΕΤΑΙΡΙΑ δεν φέρει καμία απολύτως αστική ή ποινική ευθύνη, όντας σε κάθε περίπτωση καλόπιστη τρίτη. Ο συμμετέχων ρητώς αναλαμβάνει την ευθύνη για την ανωτέρω παράβαση του όρου και είναι ο μόνος υπεύθυνος προς τον τρίτο τα δικαιώματα του οποίου προσέβαλλε, ενώ ταυτόχρονα αποκλείεται από το διαγωνισμό.
9. Κάθε συμμετέχων ρητά συναινεί στην χρήση του ονόματος και της φωτογραφίας του, άνευ οιουδήποτε χρηματικού ανταλλάγματος. Οι φωτογραφίες που θα επιλεγούν από την ομάδα του περιοδικού «Vogue Greece» θα παρουσιαστούν στο ανωτέρω αναφερόμενο ειδικό αφιέρωμα χωρίς να απαιτείται άλλη έγκριση ή να θεμελιώνεται δικαίωμα άλλης αμοιβής του συμμετέχοντος και πάντα με τη δημοσίευση του ονόματος του δημιουργού. Τα έργα κάθε συμμετέχοντος μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ευρύτερη δημοσιοποίηση και επικοινωνιακή προώθηση του Διαγωνισμού και των σκοπών του, από την ΕΤΑΙΡΙΑ, σε οποιοδήποτε μέσο και με οποιοδήποτε τρόπο στην Ελλάδα ή το εξωτερικό (κοινωνικά δίκτυα. Site, έντυπη επικοινωνία κλπ), χωρίς άλλη έγκριση ή αποδοχή εκ μέρους του συμμετέχοντος και χωρίς να θεμελιώνεται δικαίωμα αμοιβής του συμμετέχοντος και πάντα με τη δημοσίευση του ονόματος του.

10. Οποιοσδήποτε από τους συμμετέχοντες σε οποιοδήποτε στάδιο ακόμη και μετά την επιλογή της φωτογραφίας τους από την ομάδα της Vogue μπορεί να ακυρωθεί για τους εξής λόγους :
(α) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν έχει συμπληρώσει τα ζητούμενα στοιχεία στη δήλωση συμμετοχής του Διαγωνισμού, (β) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, αποδειχθεί ότι δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους στο σύνολο τους, ή δεν πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο Διαγωνισμό σύμφωνα με τους παρόντες όρους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις, (γ) σε περίπτωση κατά την οποία αποδειχθεί ότι τα στοιχεία ηλεκτρονικής επικοινωνίας ή/και ταυτότητας του δεν είναι αυτά τα οποία έχει δηλώσει αρχικώς, (δ) εάν οποιαδήποτε ενέργεια ή συμπεριφορά κάποιου συμμετέχοντος κριθεί (ακόμη και βάσει ενδείξεων) από την ΕΤΑΙΡΙΑ παράνομη ή καταχρηστική (χωρίς να φέρει αυτή το βάρος της απόδειξης). Επίσης, η ΕΤΑΙΡΙΑ δικαιούται κατά την απόλυτη ελεύθερη κρίση της να ακυρώνει συμμετοχές, σε οιοδήποτε στάδιο του Διαγωνισμού, με αποτέλεσμα οι ενδιαφερόμενοι να μην συμμετέχουν στο Διαγωνισμό μεταξύ άλλων σε περίπτωση που τα στοιχεία τους είναι ελλιπή, αντιβαίνουν σε όρους της παρούσας ή προσβάλλουν την εικόνα της ΕΤΑΙΡΙΑΣ, ή τα χρηστά ήθη, τη δημόσια αιδώ, κ.λπ. ή περιέχουν προσβλητικό, υβριστικό, ρατσιστικό περιεχόμενο ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο απρεπές κατά την κρίση της ΕΤΑΙΡΙΑΣ. Τα αποτελέσματα του Διαγωνισμού και η κρίση της συντακτικής ομάδας δεν μπορούν να αμφισβητηθούν ή να προσβληθούν με οποιοδήποτε ένδικο βοήθημα ή μέσο.

11. Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό συλλέγονται τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα: όνομα και επώνυμο, email, χώρα διαμονής, ημερομηνία γέννησης και προαιρετικά ψευδώνυμο και instagram account name, τα οποία έχουν καταχωρηθεί στη δήλωση συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Τα δεδομένα συλλέγονται και τυγχάνουν επεξεργασίας από την ΕΤΑΙΡΙΑ, η οποία ενεργεί ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, με σκοπό τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού, την ανακοίνωση των στοιχείων (ονοματεπώνυμο και email) του δημιουργού – συμμετέχοντα του οποίου η φωτογραφία επιλέχθηκε, στο site vogue.gr, την εν γένει δημοσιότητα και προβολή του Διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων του, την επικοινωνία και ενημέρωση του συμμετέχοντα αναφορικά με την ανάδειξή της φωτογραφίας του. Η ΕΤΑΙΡΙΑ δεν θα επεξεργαστεί τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων για άλλους σκοπούς πέρα από αυτούς που αναφέρονται παραπάνω. Σε περίπτωση που η ΕΤΑΙΡΙΑ επιθυμεί να χρησιμοποιήσει τα δεδομένα για άλλους σκοπούς, θα το κάνει μόνον αφού ενημερώσει τον κάθε συμμετέχοντα σχετικά και λάβει τη σαφή και ρητή συγκατάθεσή του.
Μετά την ολοκλήρωση του Διαγωνισμού και την δημοσίευση των φωτογραφιών, οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα, των συμμετεχόντων του Διαγωνισμού θα καταστρέφονται, εκτός εάν η τήρησή τους δικαιολογείται ή επιβάλλεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία ή σε περίπτωση που έχουν δώσει τη ρητή συγκατάθεσή τους για χρήση των δεδομένων για άλλους σκοπούς. Ειδικότερα σε περίπτωση που υφίσταται διαφορά ή καταγγελία αναφορικά με το Διαγωνισμό, τα δεδομένα δύναται να διατηρούνται μέχρι την οριστική επίλυση της διαφοράς. Μετά το πέρας του ως άνω χρονικού διαστήματος τα δεδομένα θα καταστρέφονται με τρόπο που να μην είναι τεχνικά εφικτή η ανάκτησή τους και θα διαγράφονται.

12. Για τη διοργάνωση και υποστήριξη του Διαγωνισμού, η ΕΤΑΙΡΙΑ επεξεργάζεται τα δεδομένα εντός Ελλάδας και Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε) και δεν θα συνεργαστεί με τρίτες εταιρείες που είναι δυνατό να αποκτήσουν πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων.
Η ΕΤΑΙΡΙΑ δεν αποκαλύπτει, δεν επεξεργάζεται και δεν δημοσιοποιεί τα προσωπικά δεδομένα σε τρίτους, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που η κοινοποίηση/διαβίβαση τους επιβάλλεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

13. Οι συμμετέχοντες έχουν τα εξής δικαιώματα αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων:
• Πρόσβαση και διόρθωση των προσωπικών τους δεδομένων σε περίπτωση επεξεργασίας ανακριβών δεδομένων που τους αφορούν,
• Διαγραφή των προσωπικών τους δεδομένων σε περίπτωση που αυτά δεν είναι πλέον απαραίτητα για την προωθητική ενέργεια,
• Περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων τους,
• Φορητότητα των δεδομένων τους σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, δηλαδή το δικαίωμά τους να λάβουν τα δεδομένα τους σε κατάλληλο μορφότυπο, ώστε να είναι εφικτή τεχνικά η διαβίβασή τους σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας,
• Εναντίωση στην επεξεργασία
• Ανάκληση της συγκατάθεσης για την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων, όπως τα έχουν καταχωρήσει στη δήλωση συμμετοχής στο Διαγωνισμό, τα οποία μπορούν να ασκήσουν αποστέλλοντας μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση dpo@kathimerini.gr με θέμα «Άσκηση δικαιωμάτων προσωπικών δεδομένων αναφορικά με το Διαγωνισμό «OPEN CALL».
• Επιπλέον, σε περίπτωση που το αίτημα άσκησης δικαιώματος τους δεν απαντηθεί εντός προθεσμίας ενός μηνός – με υπό προϋποθέσεις παράταση δύο μηνών- ή το ζήτημα τους δεν επιλυθεί οι συμμετέχοντες διατηρούν το δικαίωμα υποβολής έγγραφης καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα www.dpa.gr.
Η ΕΤΑΙΡΙΑ λαμβάνει κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας.

14. Η ΕΤΑΙΡΙΑ δικαιούται σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή χωρίς ειδική αιτιολόγηση να ματαιώσει το Διαγωνισμό ή να παρατείνει την διάρκειά του ή να μεταβάλει τις ημερομηνίες διεξαγωγής του ή εφόσον κριθεί απαραίτητο να τροποποιήσει τους παρόντες όρους, ενημερώνοντας σχετικά τους συμμετέχοντες μέσω της ιστοσελίδας vogue.gr ή/και στο email που έχουν δηλώσει κατά τη συμμετοχή τους στη δήλωση συμμετοχής, καθώς και με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο. Η ΕΤΑΙΡΙΑ δεν έχει οποιαδήποτε ευθύνη έναντι των συμμετεχόντων ή τρίτων, αναφορικά με οποιαδήποτε τέτοια ματαίωση ή τροποποίηση και οι συμμετέχοντες ή τρίτοι δε δικαιούνται να στραφούν σε βάρος της ΕΤΑΙΡΙΑΣ για την αιτία αυτή.

15. Η ΕΤΑΙΡΙΑ δεν θα ευθύνεται στην περίπτωση που για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο είναι αδύνατη η λήψη και καταχώρηση συμμετοχής είτε με την αποστολή email είτε κατά το στάδιο καταχώρησης της φωτογραφίας στην ανωτέρω αναφερόμενη πλατφόρμα. Η ΕΤΑΙΡΙΑ οι υπάλληλοι και τα διευθύνοντα στελέχη της δεν φέρουν ευθύνη, για οποιαδήποτε ζημία προέρχεται από ή συνδέεται με τη πραγματοποίηση του συγκεκριμένου Διαγωνισμού.

16. Οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της ΕΤΑΙΡΙΑΣ.

17. Κάθε διένεξη, διαφορά ή διαφωνία που απορρέει από την παρούσα προκήρυξη ή σχετίζεται με αυτή θα επιλύεται αποκλειστικά από τα δικαστήρια της Αθήνας (αποκλειόμενης οποιασδήποτε άλλης δικαιοδοσίας, ακόμη και